ملاک های ارزیابی هر مرحله
خروجی مورد انتظار هر مرحله